1 - PLANLEGGE

Få hjelp til en avklaring på om bedriften og prosjektet faller innen- eller utenfor kriteriene for SkatteFUNN.  

2 - SØKE

Hvordan definere og formulere et prosjekt? Hva ligger i de ulike kriteriene for godkjenning? Vi loser dere gjennom søknadsprosessen.

3 - ETTER GODKJENNING

En godkjenning gjennom SkatteFUNN gir bedriften rett til å kreve skattefradrag for utgifter til FoU-aktiviteter i prosjektet. Godkjenningen medfører også noen plikter. Vi gir deg oversikt over hva som kreves av bedriften etter en godkjenning.

Prosess - fra planlegging til utbetaling

Idé eller behov for løsning

Innhent informasjon om SkatteFUNN

Utforme prosjektplan

Sende søknad

Mottar godkjenning

Føre prosjektregnskap underveis

Fylle ut rapport til Forskningsrådet

Bedrift mottar bekreftelse på mottatt rapport

Levere revisorattestert skjema med Skattemeldinga (RF-1053)

Utbetaling eller reduksjon i skatt via skatteoppgjøret

1

PLANLEGGE

Før dere søker kan det være lurt å finne ut om bedriften eller prosjektet av en eller annen grunn faller utenfor ordningen. Spørsmålene under kan hjelpe med en avklaring på det.

 

Krav til bedriften og prosjektet

Er bedriften skattepliktig?

Er bedriften eldre enn tre år og har tapt over halvparten av egenkapitalen?

Inneholder prosjektet en eller flere av følgende aktiviteter:

Kriteriene som prosjektet vurderes etter

Skal dere utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

Har prosjektet et klart mål?

Skiller aktivitetene i prosjektet seg fra driftsoppgaver?

Er det problemstillinger i prosjektet som verken dere eller andre fagfolk i bransjen vet svaret på, og som dere skal bruke forskning eller utvikling for å finne ut av?

Er det søkerbedrift som vil ta risikoen ved gjennomføringen av prosjektet og som vil ha rettighetene til å bruke resultatene fra prosjektet?

Lurt å tenke på

Vet du hva som skal inn i budsjettet i søknaden og hva Forskningsrådet bruker det til?

Er bedriften et enkeltpersonforetak uten ansatte?

Er prosjektet finansiert ved hjelp av andre støtteordninger?

Vil utgiftene til revisor overstige støtten dere forventer å hente inn via SkatteFUNN?

KANVAS - Prosjektkanvas er et verktøy med spørsmål som hjelper deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Verktøyet er ikke utarbeidet med tanke på SkatteFUNN spesielt, men for utforming og planlegging av FOU-prosjekter generelt.

Gå til Kanvas

Samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre bedrifter

Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, eller samarbeide med andre bedrifter eller forskningsinstitusjoner.

Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver bedrift sende egen SkatteFUNN-søknad og beskrive sine prosjektaktiviteter, for å kunne få fradrag i skatt for prosjektkostnadene. 

 

 

2

SØKE

Hvordan definere og formulere et prosjekt? Hva ligger i de ulike kriteriene for godkjenning? Informasjonen under hjelper dere gjennom søknadsprosessen.

Utforme søknaden selv

Utforme søknaden selv

Hvilken type veiledning kan Forskingsrådet gi?

 • Forskningsrådets fagrådgivere kan svare på spørsmål og gi veiledning underveis i søknadsprosessen.
 • Noen søknader blir returnert til bedriften for revidering. Det kan være fordi Forskningsrådet vurderer prosjektet til å kunne inneholde FoU, men at det i første omgang er for vagt beskrevet. Søknad kommer da i retur med en veiledende tekst som sier noe om hva som bør endres. 
 • Vi hjelper selvfølgelig også med generelle og tekniske spørsmål. 
 • Vi kan ikke gjøre en forhåndsvurdering av skriftlig utkast til søknad og klage.

 

Kriteriene for godkjenning

Forskningsrådets vurdering er basert på fire kriterier. Vær oppmerskom at alle fire kriterier må være innfridd, for at Forskningsrådet kan gi en godkjenning i SkatteFUNN.

 • Prosjektet må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
 • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
 • Prosjektet må være til nytte for bedriften
 • Prosjektet må være målrettet og avgrenset

Tips - Søk tidlig!

Å søke tidlig på året har mange fordeler:

 • Saksbehandlerne har bedre veiledningsmuligheter første halvdel av året, og saksbehandlingstiden er kortere. Tidlig innsendt søknad gir dessuten tidlig avklaring rundt finansiering.
 • Garantifristen er 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert behandling innen nyttår og kan risikere å miste retten til å få vurdering av året søknaden ble sendt.

Tips - Beskriv det som er vanskelig i prosjektet

I søknaden er det viktig at dere får frem og beskriver hva som er problemene og hvordan dere vil jobbe for å løse dem – altså det som skjer FØR prosjektet er ferdig og produktet forhåpentligvis oppfyller potensialet dere forventer. 

3

ETTER GODKJENNING

En godkjenning av et prosjekt medfører noen plikter til rapportering og løpende prosjektregnskap. Under finnes oversikt over hva som kreves av bedrifter etter en godkjenning.

Utbetaling

Godkjente prosjekter må

 • Føre et løpende prosjektregnskap.
 • Føre løpende timelister som dokumenterer hvor mange timer bedriftens ansatte har brukt i prosjektet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal.
 • Sende inn års/sluttrapport innen 1. mars.
 • Holde Forskningsrådet løpende orientert om endring av kontaktperson eller daglig leder i bedriften, organisasjonsnummer og andre store endringer i prosjektets innhold.
 • Rapportere utgiftene som skal fradragsføres via skattemeldingen ved å bruke Skatteetatens eletroniske skjema RF-1053Prosjektregnskap og RF-skjema må godkjennes av en statsautorisert eller registrert revisor.

Trenger du en forsker?

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter søke.

Mitt nettsted

På Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. Mitt nettsted er også stedet du sender inn års/sluttrapport og redigerer påbegynte søknader. Svarbrev etter behandling av søknaden blir publisert her. 

På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års-og sluttrapport.

Rapportering til forskningsrådet

Godkjente prosjekter skal sende inn år-eller sluttrapport innen 1. mars

Endringer underveis

Det er viktig at Forskningsrådets informasjon om prosjektet er oppdatert og riktig. 

Prosjektregnskap

Godkjente prosjekter plikter å føre løpende prosjektbudsjett, adskilt fra bedriftens øvrige driftsbudsjett. 

Rammer og satser

Oversikt over rammer og satser som gjelder for SkatteFUNN.

Har du spørsmål eller behov for veiledning?

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 13.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.