Søknad - tips og verktøy

Bedrifter som trenger forskning og utvikling for å fremstille et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess kan få en godkjenning via SkatteFUNN. Prosjektet det søkes om godkjenning av, må dreie seg om forsknings- og innovasjonsaktiviteter der målet er ny kunnskap som bedriften trenger for å realisere noe nytt i bransjen eller fagfeltet.

Typisk bedrift og prosjekt i SkatteFUNN

  • mindre enn 10 år
  • færre enn 20 ansatte
  • sendt inn 2 søknader tidligere
  • årlige prosjektkostnader 3 millioner
  • Prosjektvarighet 2-3 år

Å skrive en god søknad

Å skrive en god søknad til SkatteFUNN handler først og fremst om å beskrive FOU-aktivitetene i klartekst og detalj. Saksbehandlerne som skal behandle søknaden må vite hva i prosjektet som skal frembringe ny kunnskap og hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger.

Hovedmål, delmål og aktiviteter

Det er viktig at hovedmål, delmål og aktiviteter er godt beskrevet i søknaden. Fortell hvilken kunnskap du må skaffe for å nå de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, og beskriv hvordan du skal løse utfordringene gjennom aktivitetene.

Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Delmål er milepælene i prosjektet som er nødvendige for å nå hovedmålet, og aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene.

Forenklet kan vi si at det viktige er:

  • Hva skal du gjøre?
  • Hvordan skal du gjøre det?
  • Hvorfor skal du gjøre det?

Nødvendige aktiviteter

Det saksbehandleren ser etter i søknaden, er om aktivitetene er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen.

SkatteFUNNs godkjenning kan bare omfatte den delen av utviklingsløpet som handler om å framskaffe ny kunnskap, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre forskningen eller utviklingen.

Ved å beskrive aktivitetene godt, viser du hvordan du har tenkt å skaffe den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre prosjektet.

 

Søknaden blir vurdert etter følgende kriterier som alle må være oppfylt:

Målrettet og avgrenset

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

Til nytte for bedriften