Prosjektregnskap

Bedriften må fortløpende føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det kreves at bedriften har et system for registrering av antall egne timer brukt på prosjektet. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for bedriftens FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal. FoU-personens nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres.

Budsjettet i søknaden er ikke bindende. Det er de reelle kostnadene du har hatt i prosjektet som blir tatt med i fradragsgrunnlaget. Kostnaden kan være høyere eller lavere enn det du budsjetterte med i søknaden, men kostnadene må være knyttet til det godkjente prosjektet slik det er formulert i søknaden.

Det er laget et forslag til mal for føring av prosjektregnskap, se lenke på høyre side. Dersom bedriften har et registreringssystem som ivaretar kravene til føring av prosjektregnskapet, kan dere benytte det.

Aktiviteter som ikke kan støttes

SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling, og støtter ikke drift og produksjon. SkatteFUNN-forskrift § 16-40-2 (3) gir eksempler på aktiviteter som av den grunn ikke støttes i SkatteFUNN.

Det gis ikke fradrag for kostnader i tilknytning til forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning).

Kostnader i forbindelse med søknad om godkjenning av prosjektet og revisorbekreftelse i vedlegg til skattemeldingen, kan ikke inngå i fradragsgrunnlaget.

Skatteoppgjøret

Bedriften må selv kreve skattefradraget. Skatteetatens skjema "RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling" skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor, og leveres som vedlegg til skattemeldingen for det aktuelle inntektsåret.

Alle som krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen må ha revisorattestasjon på Skatteetatens RF-1053-skjema, som vedlegges skattemeldingen. Det vil si at revisor attesterer kostnadene og bekrefter opplysningene om offentlig støtte. Dette gjelder uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke. Tall som skal inn i års- eller sluttrapport til Forskningsrådet innen 1. mars hvert år, trenger ikke revisorgodkjenning.

Godkjenningen av et SkatteFUNN-prosjekt gjelder for hele kalenderår. Det vil si at du kan kreve skattefradrag for prosjektkostnader du har hatt gjennom hele det kalenderåret du har fått godkjenning fra.

Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke regnes som en fradragsberettiget kostnad i SkatteFUNN-ordningen. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Det vil si at prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften men uten å ha et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.

Informasjon om hvilke kostnader som kan inngå i fradragsgrunnlaget og andre avklaringer finner du i Skatteetatens Skatte-ABC.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 13.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.