Klageadgang

Tips - Søk på nytt

Det tar omtrent like lang tid å skrive en klage som å skrive en søknad. Bruk tid på å sette deg inn i hvorfor prosjektet ikke oppfyller kravene til et FoU-prosjekt ved å lese vedtaksbrevet og ta kontakt med oss hvis noe er uklart for å være sikker på å ikke bruke unødvendig tid.

Husk garantifristen! Hvis du velger å sende en ny søknad må den sendes inn før 1. september for å sikre at vi får behandlet den. Om den sendes etter 1. september vil vi mest sannsynlig ikke rekke å gi en vurdering av inneværende prosjektår.

Du kan klage på vedtak

Fristen for å sende inn klage er innen 3 uker fra du mottar avslagsbrevet, med mindre noe det er spesifisert annen frist i brevet.

Hvis du har problemer med å overholde klagefristen, må du ta kontakt med oss snarest slik at vi kan være behjelpelige med å utvide fristen før den løper ut.

Dette skjer ved klagebehandling

Klagen vil først bli behandlet av Forskningsrådet, som kan endre sitt vedtak hvis ny informasjon i klagen gjør at kriteriene for godkjenning er oppfylt. Hvis Forskningsrådet opprettholder sitt vedtak, blir klagen behandlet av et eksternt Klageutvalg for SkatteFUNN som fatter endelig vedtak. Behandlingstiden for klagesaker i Klageutvalget er vanligvis 3 til 6 måneder.

Dersom svarbrev mottas sent på året, vil klagen havne langt bak i køen av alle innsendte klager til SkatteFUNN. Saksbehandlingstiden blir da dessverre lang, og ofte lenger enn 6 måneder. Vi oppfordrer alle våre søkere til å sende inn søknaden i god tid før garantifristen 1. september. Da vil en eventuell klage også havne lenger fram i køen og besvares raskere.

Klager skal sendes inn via eget skjema på Mitt nettsted.

Når klagen er registrert vil status på prosjektet oppdateres på Mitt nettsted

KLAGE MOTTATT betyr at klagen er kommet fram til oss, og at den er registrert men ikke saksbehandlet.

KLAGE BEHANDLET ADMINISTRATIVT betyr at saksbehandler (som oftest to) har sett på saken, men vurdert å ikke kunne imøtekomme klagen. Saken blir deretter automatisk sendt videre til SkatteFUNNs eksterne klageutvalg.

Saksgang for behandling av klager i SkatteFUNN

Svarbrev etter søknad sendes ut. Det er 3 ukers klagefrist etter at svarbrev er mottatt.

NYHET: Klage sendes inn via skjema på Mitt nettsted.

Forskningsrådet vurderer klagen. De fleste klager vurderes av to saksbehandlere.

Dersom klagen imøtekommes av Forskningsrådet: nytt svarbrev sendes ut.

Dersom Forskningsrådet opprettholder vedtaket: klagen sendes videre til SkatteFUNNs eksterne klageutvalg som gjør en ny vurdering av søknad og klage. Behandlingstid er inntil 6 mnd.

Klageutvalgets vedtak sendes ut med nytt svarbrev 1-2 uker etter avholdt møte. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 03:02 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.