Prosjektregnskap

Bedriften må fortløpende føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det kreves at bedriften har et system for registrering av antall egne timer brukt på prosjektet. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for bedriftens FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. Timeregnskapet skal underskrives av FoU-personen og bedriftens prosjektansvarlige. FoU-personens nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres.

SkatteFUNN har laget et forslag til mal for føring av prosjektregnskap, se lenke under. Dersom bedriften har et registreringssystem som ivaretar kravene til føring av prosjektregnskapet, kan dere benytte det.