Endringer i SkatteFUNN 2020

Det er vedtatt endringer i Skattefunn-ordningen som trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Endringer oppsummert:

  • En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Det er altså ikke lenger noe eget insentiv for å kjøpe tjenester fra forskningsinstitusjoner, men bedriftene står fritt til å fortsatt kjøpe slike tjenester innenfor rammen på 25 millioner.
  • Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.
  • Den maksimale timesatsen for egenutført FoU økes fra 600 til 700 kroner, og skal også skal gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.
  • Fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.
  • FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal.

Lenke til lov og forskrift gjeldende fra 1. januar 2020.