Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter

Statsstøttereglene begrenser hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et forsknings- og utviklingsprosjekt, og hvordan SkatteFUNN-støtten avkortes om grensen for tillatt støtte overskrides. Statsstøttereglene forteller derimot ikke hvordan SkatteFUNN-støtten beregnes.

I SkatteFUNN-ordningen skiller man mellom SMB-er og store bedrifter ved beregning av skattefradrag. Gjennom SkatteFUNN kan SMB-er få prosjektstøtte på 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få støtte på 18 % (regelverk frem til og med 2019). Norges forskningsråd vurderer forskningsinnholdet i prosjektet, og klassifiserer det som “industriell forskning” eller “eksperimentell utvikling” ved godkjenning etter gjeldende regelverk.

Hva bedriftene ender opp med å få i skattefradrag gjennom skatteoppgjøret kan avhenge av hvordan bedriften og prosjektet defineres ut fra ESAs statsstøtteregler, som forteller hvor stor andel av prosjektkostnadene som kan finansieres gjennom offentlig støtte. Om total støtteandel blir større enn tillatte grenser ved maksimal SkatteFUNN-støtte i kombinasjon med andre støtteordninger, vil skattefradraget reduseres slik at totalen er innenfor regelverket, jf. § 16-40-6 (7) i forskrift til § 16-40 i skatteloven av 26. mars 1999. Revisor skal dokumentere dette gjennom Skatteetatens skjema RF-1053, som legges ved bedriftens skattemelding.

Vurderingen av om prosjektet overstiger grensene for samlet offentlig støtte vurderes for hele prosjektperioden under ett.

Grensene for statsstøtte

  Små bedrifter Mellomstore bedrifter Store bedrifter
  Generelt Samarbeid Generelt Samarbeid Generelt Samarbeid
Industriell forskning 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 %
Eksperimentell utvikling 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 %

Bedriftsstørrelse

Små bedrifter

Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Mellomstore bedrifter

Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.
Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter som beskrevet i § 16-40-5 i forskrift til § 16-40 i skatteloven av 26. mars 1999. En bedrift vil i SkatteFUNN-sammenheng sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro.

Samarbeid

Grensen for offentlig støtteandel i prosjektet økes ved samarbeid og offentliggjøring av resultater i henhold til EU-reglene dersom:

 1. prosjektet omfatter reelt samarbeid mellom minst to uavhengige bedrifter og følgende vilkår er oppfylt:
  a. ingen bedrift bærer mer enn 70 % av de støtteberettigede kostnadene for samarbeidsprosjektet,
  b. prosjektet omfatter samarbeid med minst en liten eller mellomstor bedrift eller gjennomføres i minst to forskjellige medlemsstater, eller
 2. prosjektet omfatter reelt samarbeid mellom en bedrift og en forskningsorganisasjon og følgende vilkår er oppfylt:
  a. forskningsorganisasjonen bærer minst 10 % av de støtteberettigede prosjektkostnadene, og
  b. forskningsorganisasjonen har rett til å offentliggjøre resultatene av forskningsprosjektene i den grad de stammer fra forskning som er utført av den organisasjonen, eller 
 3. prosjektresultatene fra industriell forskning spres gjennom tekniske og vitenskapelige konferanser, gjennom offentliggjøring i vitenskapelige eller tekniske tidsskrifter, i åpne registre (databaser med rå forskningsdata som alle kan få tilgang til), eller gjennom programvare med gratis eller åpen kildekode.

Ved anvendelse av ovennevnte punkt 1) og 2) skal ikke underleveranser anses som reelt samarbeid.

Prosjektstøtte

Andre støtteordninger som faller inn under reglene er støtte til FoU-prosjekter gjennom finansiell bistand fra offentlige virkemidler (Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, kommunale/fylkeskommunale næringsfond el.), støtte fra EU og differensiert arbeidsgiveravgift. Offentlig støtte som ikke er knyttet til et FoU-prosjekt holdes normalt utenom disse beregningene.

Omregning av skattefradraget

Om midlene hadde blitt utbetalt som en normal bevilgning, ville utbetalingen vært i form av bruttostøtte, altså før skatt. Ettersom SkatteFUNN-støtten gis som en reduksjon i skatt ved overskudd, eller en direkte utbetaling ved underskudd, er dette en nettostøtte, og den må derfor regnes om til bruttostøtte for å kontrollere om totalt mottatt støtte er innenfor statsstøttereglene.

Fra Skatteetatens Skatte-ABC:
Grensene for statsstøtte beregnes etter EU-reglene brutto (før skatt). Når støtte gis i form av et skattefradrag, innebærer dette nettostøtte siden skattefradraget ikke anses som skattepliktig virksomhetsinntekt. Skattefradraget må derfor regnes om til et bruttobeløp. For upersonlige skattytere som har en skattesats på 22  % gjøres dette ved å dividere skattefradraget med 0,78. For skattytere som har skattesats høyere enn 22  %, må den aktuelle skattesatsen legges til grunn ved omregningen

Der en reduksjon av skattefradraget må til for å komme innenfor grensene for statsstøtte, må den nye bruttoverdien av skattefradraget så regnes om igjen til nettobeløp for å se hvor mye det faktiske skattefradraget blir.

For ytterligere informasjon omkring statsstøttereglene, kontakt Skatteetaten eller revisor.

Eksempel på beregning

Bedriften er kategorisert som mellomstor bedrift, og prosjektet er et samarbeidsprosjekt klassifisert som eksperimentell utvikling, slik at grense for statsstøtte blir 50 % av prosjektkostnadene. Ettersom dette er en mellomstor bedrift vil SkatteFUNN-støtten kunne bli inntil kr 200 000 (20 % av prosjektkostnadene).

Prosjektkostnader 1 000 000
Annen offentlig støtte 340 000
Maksimalt skattefradrag 200 000

Samlet støtte kan ikke overstige kr 500 000, noe som betyr at skattefradragets bruttoverdi ikke kan overstige kr 160 000.

For å regne om hva det faktiske skattefradraget vil være multipliseres bruttoverdien med 0,78:
160 000 x 0,78 = 124 800

Bruttoverdi skattefradrag 160 000
Faktisk skattefradrag 124 800

Man kan også se hva annen støtte maksimalt kan være om hele SkatteFUNN-støtten skal kunne gis:

Bruttoverdien av skattefradrag på kr 200 000
200 000 / 0,78 = 256 410

Bedriften kan motta (500 000 – 256 410) = kr 243 590 i annen offentlig støtte, om de skal få hele skattefradragsbeløpet på kr 200 000.

 

Se også Skatteetatens Skatte-ABC.