Forside > Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Jeg vil søke - hva må jeg vite? 

Hva er SkatteFUNN-ordningen?
Hvem kan søke SkatteFUNN?
Kan bedrifter som ikke er i skatteposisjon/går med overskudd søke om SkatteFUNN?
Hvor og hvordan søker jeg?
Er det en søknadsfrist?
Hva skjer med søknader som sendes etter 1. september?
Kan jeg søke om godkjenning for flere år av gangen?
Kan jeg skrive søknaden selv?
Kan jeg klage på avgrensninger og avslag?
Kan jeg søke om flere prosjekter i samme søknad?
Kan bedriften ha flere SkatteFUNN-prosjekter samtidig?

Rammer:

Hva er den øvre rammen for SkatteFUNN-prosjekter?
Hvor mye kan jeg få i fradrag på skatten?
Hva er maksimal timesats for egne ansatte i prosjektet?
Hva menes med forsknings- eller utviklingsprosjekt?
Hva avgjør om prosjektet er forskning eller utvikling?
Hvor mye støtte kan hver bedrift få ved samarbeidsprosjekter?
Kan SkatteFUNN kombineres med andre Forskningsrådsprogrammer?
Kan utgifter til patentsøknad inngå i søknaden?

Bedriften min:

Hører bedriften min til kategorien små- og mellomstore bedrifter eller stor bedrift?
Dersom bedriften er under etablering - kan man søke i annet navn og senere overføre søknaden?
Er det mulig å søke om SkatteFUNN hvis bedriften er NUF-registrert?

FoU-institusjoner:

Hvor finner jeg listen over godkjente FoU-institusjoner i SkatteFUNN?
Hvordan blir man godkjent som FoU-institusjon?
Kan en bedrift motta SkatteFUNN-støtte som bare dekker utgifter til FoU-institusjonen, eller må de ha noen form for egeninnsats?

Kostnadsføring og skattefradrag:

Hvordan beregner jeg skattefradraget?
Er budsjettet i søknaden bindende?
Må jeg har revisor til å attestere SkatteFUNN-regnskapet mitt når selskapet mitt er unntatt fra revisorplikt?
Vi hadde kostnader på prosjektet før vi fikk godkjent søknaden. Kan vi føre opp disse?
Kan jeg få godkjent kostnader som påløp i fjor?
Hvordan beregnes fradraget der eierne begrenser lønnsuttak eller ikke tar ut lønn?
Må tallene til års- og sluttrapporter være revisorattestert?
Kan jeg få fradrag i skatt på renter på lån jeg tar opp som er kun tilknyttet prosjektet?
Kan jeg føre opp utgifter til regnskapsfører og revisor?

Forsinkelser og endringer:

Hvor lenge kan et SkattFUNN-prosjekt være på «hold»?
Kan jeg la et annet selskap ta over prosjektet i løpet av godkjenningsperioden?
Prosjektet mitt strekker seg over en del år. Hvilke krav settes til nye søknader innenfor samme prosjekt som man tidligere har fått godkjenning for?
Hvis bedriften endrer organisasjonsnummer, får det noen konsekvenser for prosjektet?
Går det an å forlenge prosjektet?
Er framdriftsplanen min bindende?
Kan jeg få skattefradrag for aktiviteter som ikke står i framdriftsplanen?

Jeg har fremdeles spørsmål. Hvem skal jeg stille dem til?

Hvem administrerer SkatteFUNN-ordningen?
Hvordan kan jeg kontakte dere?
Hvor kan jeg finne ut mer om kostnadsføring?

 

Jeg vil søke – hva må jeg vite?

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning somskal motivere flere bedrifter til å forske og utvikle. Prosjektet må godkjennes av Norges forskningsråd. Hvis prosjektet blir godkjent, har bedriften rett til å søke om skattefradrag for 18-20 % av sine kostnader til utvikling av nyeeller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Ordningen er for bedrifter, i alle størrelser, næringer og selskapsformer, som er registrert i Brønnøysundregisteret og skattepliktige til Norge.

Ja, alle bedrifter som er skattepliktige til Norge, kan søke. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, det vil si ikke går med overskudd, får støtten utbetalt som et kontanttilskudd gjennom skatteoppgjøret.

Søknadsskjemaet finner du på http://www.skattefunn.no/ > "Opprett søknad".  

Inne i søknadsskjemaet finner du hjelpetekster til hvert spørsmål hvis du klikker på spørsmålstegnene.

SkatteFUNN har løpende søknadsmottak. Likevel bør du merke deg garantifristen 1. september. Alle søknader som sendes inn før 1. september er garantert å bli ferdigbehandlet samme år, og det innebærer at du kan få fradrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

Søknader som sendes etter 1. september behandles samme år så langt det er kapasitet. De som ikke blir ferdigbehandlet innen utgangen av året overføres til påfølgende år for behandling, men vil da ikke gi skattefradrag for det året søknaden ble innsendt.

Ja. Du kan søke SkatteFUNN-støtte for prosjekter med flere års varighet. Godkjenning gis normalt for inntil 3 år om gangen.

Ja. Vi oppfordrer til å skrive søknaden selv. Dere i bedriften kjenner prosjektet best, og søknadsskrivingen er en nyttig øvelse for å strukturere prosjektarbeidet. Hvis dere står fast er dere velkomne til å rådføre dere med oss i SkatteFUNN-avdelingen eller med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.

Ja, klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. Du kan klage på avslag, avgrensninger i godkjenningen og kategorisering av prosjektet som et utviklingsprosjekt. I en eventuell klage må du forklare hva som gjør at du mener vedtaket skal endres og gi utdypende tilleggsinformasjon om prosjektet.

Vi anbefaler at du kun beskriver ett prosjekt per søknad. Et SkatteFUNN-prosjekt må være avgrenset og målrettet. Dersom du beskriver flere ulike prosjekter i én søknad er det fare for at prosjektet ikke vurderes til å være avgrenset og målrettet. Dersom prosjektene har ulike mål og aktiviteter bør du søke SkatteFUNN separat for hvert prosjekt.

Ja. En bedrift kan ha flere SkatteFUNN-prosjekter samtidig, og kan søke flere SkatteFUNN-prosjekter i samme år. Rammene for skattefradrag gjelder imidlertid per bedrift per år.

Rammer:

I 2017 er den på 25 millioner per bedrift per år hvis prosjektet er basert på egenutført FoU-virksomhet og/eller ved kjøp av FoU-tjenester fra FoU-miljøer som ikke er på listen over godkjente FoU-institusjoner i SkatteFUNN. Kostnader for innkjøpt FoU fra godkjent FoU-institusjon har en øvre ramme på 50 millioner per bedrift per år.

Små og mellomstore bedrifter kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få 18 %. Det vil si at hvis din SMB utfører alt arbeidet selv, eller kun kjøper inn tjenester fra kompetansemiljøer som ikke står på SkatteFUNN sin liste over godkjente FoU-institusjoner, så kan bedriften få opptil 5 millioner kroner i skattefradrag (20 % av 25 millioner). Hvis det er en stor bedrift, kan den få 4,5 millioner kroner (18 % av 25 millioner) i skattefradrag.

Hvis bedriften kjøper inn tjenester fra en godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 50 millioner kroner. Maks støtte fra SkatteFUNN blir da på henholdsvis  millioner kroner og 10 millioner kroner, avhengig av bedriftsstørrelse. Merk at alt over 25 millioner må gå til innkjøp av tjenester fra FoU-institusjonen.

Timesatsen er 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Maks timesats er 600 kroner. Maks antall timer som kan føres per ansatt per år er 1850.

Prosjektet må være målrettet og avgrenset, og det må være mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet og drift, ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder, i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser og være til nytte for bedriften.

Forskningsrådets saksbehandler avgjør om godkjent SkatteFUNN- prosjekt klassifiseres som industriell forskning (F) eller eksperimentell utvikling (U). Klassifiseringen gjøres i henhold til definisjoner som følger av EU-forordning 651/2014 - artikkel 2. Kort kan de to kategoriene beskrives slik:

Industriell forskning - planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester eller som kan føre til betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester.

Eksperimentell utvikling - tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester.

Det har ingen praktisk betydning for selskapet og/eller prosjektet om det klassifiseres som F eller U, med mindre bedriften mottar annen offentlig støtte. Informasjon om statsstøtteregelverk finner du her: Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter og Veileder – EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Ved samarbeidsprosjekter er rammen for fradragsgrunnlaget 25/50 millioner per år samlet for bedriftene. Det vil si at rammen gjelder for samarbeidsprosjektet totalt per år. Bedriftene må sende inn hver sin søknad. Den enkelte bedriften må legge inn sine aktiviteter og sitt kostnadsbudsjett i søknaden.

Ja. Det er mulig å motta finansiering til et prosjekt både fra andre programmer i Forskningsrådet og fra andre offentlige instanser, men det er noen begrensninger på hvor stor andel offentlig tilskudd et prosjekt kan motta, ifølge statsstøtteregelverket. Statsstøttereglene (ESA) gir rammer for hvor mye offentlige tilskudd som tillates i finansieringen av et forsknings- og utviklingsprosjekt. Skattefradraget kan bli redusert hvis bedriften overskrider grensen for tillatt offentlig tilskudd.

SMBer kan kostnadsføre utgifter til førstegangs patentering, i henhold til SkatteFUNN-forskriften § 16-40-6, 4.ledd:  "Små og mellomstore bedrifter får fradrag for kostnader knyttet til førstegangs patentering. Fradraget gjelder alle kostnader forut for tildelingen av rettigheten i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølgning av søknaden så vel som kostnader til å fornye søknaden før rettigheten er tildelt."

Bedriften min:

Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro. Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter som beskrevet i § 16-40-5 i forskrift til § 16-40 i skatteloven av 26. mars 1999. En bedrift vil i SkatteFUNN-sammenheng sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro.

Nei. Det må være en etablert bedrift og det må foreligge et organisasjonsnummer før SkatteFUNN-søknad kan opprettes og sendes inn.

Ja, så lenge bedriften er skattepliktig til Norge.

FoU-institusjoner:

Den ligger på skattefunn.no under "Bruk av FoU-institusjoner".

En bedrift som har et godkjent SkatteFUNN-prosjekt, eller som planlegger en SkatteFUNN-søknad, kan søke Forskningsrådet om godkjenning av et norsk eller utenlandsk kompetansemiljø de vil kjøpe FoU-tjenester fra. Kompetansemiljøet kan ikke søke om godkjenning på vegne av seg selv. Kravet for å bli godkjent som FoU-institusjon i SkatteFUNN finner du under "Bruk av FoU-institusjoner".

Det er ikke noen krav til egeninnsats i SkatteFUNN. All FoU kan være innkjøpt, men bedriften må selv oppfylle kravene for å få godkjent prosjektet.

Kostnadsføring og skattefradrag:

Skattefradraget er 20 % av prosjektkostnadene for små og mellomstore bedrifter, og 18 % for store bedrifter, innenfor gjeldende rammer.

Se også Skatteetatens Lignings-ABC for SkatteFUNN punkt 6 - Beregning av kostnadenes størrelse.

Nei. Budsjettet er ikke bindende. Det er de reelle kostnadene du har hatt i prosjektet som blir tatt med i fradragsgrunnlaget. Kostnaden kan være høyere eller lavere enn det du budsjetterte med i søknaden.

Ja. Alle som krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen må ha revisorattestasjon på Skatteetatens RF-1053-skjema, som vedlegges selvangivelsen. Det vil si at revisor attesterer kostnadene og bekrefter opplysningene om offentlig støtte. Dette gjelder uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke.

Hvis dere hadde kostnadene samme kalenderår som dere fikk godkjenning for, så kan dere det.

Nei. SkatteFUNN-godkjenning gjelder per kalenderår. Det er ikke mulig å få skattefradrag for kostnader påløpt i året før dere søker.

Kun bokførte lønnskostnader kan godkjennes. Dette gjelder alle skattepliktige virksomheter, også enkeltpersonforetak. Andre dokumenterbare prosjektkostnader inngår selvfølgelig i grunnlaget for beregning av skattefradrag. Se for øvrig Skatteetatens LigningsABC (hyperlenke).

Nei. Legg inn så gode tall som mulig fra prosjektregnskapet på rapporteringstidspunktet.

Ja, men lånekostnader for å finansiere lønn inngår ikke. Se Skatteetatens Lignings-ABC for SkatteFUNN punkt 6.8 for detaljer.

Nei. Det regnes ikke som FoU-aktiviteter.

Forsinkelser og endringer:

Om prosjektet kan gjennomføres innenfor godkjent tidsperiode, men har en annen progresjon enn det som var angitt i søknaden, holder det at du forklarer det i rapportene. Betyr forsinkelsen at prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor godkjent tidsperiode må du sende inn en ny søknad om godkjenning etter at du har levert sluttrapporten for prosjektet. I den nye søknaden setter du opp alle aktivitetene som gjenstår etter den opprinnelig godkjente perioden, i tillegg til eventuelle nye delmål og aktiviteter.

Ja. Om et prosjekt skal overføres til en annen bedrift må du levere en sluttrapport for den delen av prosjektet som er gjennomført i den første bedriften, og sende inn en egen søknad fra den bedriften som overtar prosjektet for den delen som gjenstår. Henvis til den opprinnelige godkjenningen, og søk med en gang endringen er et faktum.

Om dere har prosjekter som strekker seg over flere år, kan du søke om SkatteFUNN-støtte for tre år av gangen. Det går deretter an å søke godkjenning for videreføring av prosjektet etter at første periode er avsluttet. For å få godkjenning av prosjektet videre, må dere i den nye søknaden vise at den forlengede prosjektperioden også inneholder aktiviteter som tilfredsstiller FoU-kravene, i likhet med aktivitetene i de foregående godkjenningsårene.

Godkjenningen er knyttet til organisasjonsnummeret, så ved endring må dere sende inn en ny søknad. Avslutt prosjektet manuelt og send inn sluttrapport så snart endringen er et faktum. Send så inn en oppdatert søknad med riktig organisasjonsnummer.

Det er mulig å kopiere inn den forrige søknaden. Da må start- og sluttdatoene endres. Begynn med å endre sluttdatoen - deretter startdatoen. Husk å oppdatere delmål og aktiviteter, i tillegg til å endre informasjon om bedriften, før du sender inn søknaden på nytt. Kontakt oss hvis du trenger hjelp til dette.

Hvis du ønsker å forlenge prosjektet, må du sende inn sluttrapport som planlagt, og etterpå sende inn en ny søknad hvor du forteller hvilke aktiviteter som gjenstår i prosjektet. Da er det lurt å kopiere fra den gamle søknaden og så redigere i den.

Det er mulig å flytte de godkjente aktivitetene og delmålene på tvers av år, innenfor godkjenningsperioden. Dersom du trenger mer tid til aktivitetsgjennomføring utover godkjenningsperioden, må du sende ny SkatteFUNN-søknad hvor de gjenstående aktivitetene er beskrevet.

Nei. Det er kun mulig å få fradrag for aktiviteter du har søkt om godkjenning for.

Jeg har fremdeles spørsmål. Hvem skal jeg stille dem til?

Norges forskningsråd administrerer SkatteFUNN-ordningen i samarbeid med Skatteetaten og Innovasjon Norge. 

SkatteFUNN-avdelingen i Forskningsrådet behandler søknadene og godkjenner eller avslår, etter vurdering av det FoU-faglige innholdet i søknaden. Skatteetaten vurderer innsendt krav om skattefradrag og kan innfri kravet. Innovasjon Norge bidrar med informasjon og veiledning om ordningen. 

Du finner oss på epost skattefunn@forskningsradet.no eller ved å ringe 22037500. Under "kontakt oss" på våre nettsider finner du kontaktinformasjon til våre saksbehandlere.

Se Skatteetatens LigningsABC og ditt lokale skattekontor.

Publisert: 19.08.2015

Prosjekteksempler

Tekniske spørsmål og svar

Her finner du svar på vanlige tekniske spørsmål om hvordan du søker- og rapporterer på et SkatteFUNN-prosjekt

Hva er eSøknad?

eSøknad er et nettbasert system for innsending av søknader til SkatteFUNN og øvrige programmer i Forskningsrådet. Kun denne søknadsmåten blir akseptert.

Hva er Mitt nettsted?

Mitt nettsted er det området i eSøknads-systemet hvor du finner din brukerprofil, og dine påbegynte og innsendte søknader.

Du oppretter en ny bruker eller logger deg inn på Mitt nettsted fra www.skattefunn.no.

Når du oppretter ny bruker vil du få tilsendt en e-post med en lenke som fører deg til et bilde hvor du bekrefter opprettelsen av ny bruker ved å klikke på en knapp.

Det er kun mulig med én brukerkonto per e-postadresse. En melding blir gitt dersom du prøver å opprette ny brukerkonto på en e-postadresse som er benyttet tidligere.

Dersom du har glemt passordet du brukte da du registrerte deg, kan du lage et nytt fra www.skattefunn.no > Logg inn på Mitt nettsted > Glemt passord?

Når du klikker på Glemt passord?, blir du bedt om å oppgi e-postadressen din. Du vil deretter motta e-post med en lenke som fører deg til Mitt nettsted, hvor du kan sette nytt passord.

Søknadsskjemaet

Hvor finner jeg søknadsskjemaet jeg skal benytte til utfylling og innsending (eSøknad)?

Gå til www.skattefunn.no > Opprett søknad. Følg de tre nivåene (Velg) inntil du kommer til Opprett søknad. Du blir da bedt om å logge inn (Logg inn på Mitt nettsted). Deretter kommer søknadsskjemaet opp.

Dersom du ikke allerede er registrert som bruker, må du etablere en brukerprofil før du kan komme inn i søknadsskjemaet.

Hvordan kopierer jeg innhold fra en eksisterende til en ny søknad?

Gåt til www.skattefunn.no > Opprett søknad (samme prosedyre som når en ny søknad skal opprettes). Under "Opprett basert på" haker du av for "Kopier eksisterende søknad" og velger i nedtrekks-menyen i bedriftens portefølje på Mitt nettsted den søknaden du ønsker å kopiere fra.

Endre prosjektperioden: Start med å oppdatere sluttdatoen (Til dato). Deretter kan du oppdatere startdatoen (Fra dato).

Hvordan jobber jeg med en søknad i eSøknad?

Alle obligatoriske felt (merket med *) må fylles ut. Det er ikke mulig å sende inn søknader hvis de obligatoriske feltene ikke er fylt ut eller inneholder feil.

Spørsmålstegnene på høyre side inneholder hjelpetekster.
Bruk Sjekk siden- og Sjekk hele- knappene for å kontrollere at alt er riktig utfylt.

Når søknaden er ferdig og klar for innsending, må den sendes inn ved å trykke på Send inn-knappen. Husk å bekrefte at du virkelig ønsker å sende søknaden.

Du mottar automatisk en kvittering på at søknaden er mottatt av Forskningsrådet.

Kan flere personer jobbe på samme søknad samtidig?

Dersom flere jobber samtidig i samme søknad, og er innlogget med samme brukernavn og passord, kan tekst og tall forsvinne. Vi oppfordrer derfor til å bruke funksjonen Del søknad i stedet. Den man ønsker å dele søknaden med, må på forhånd ha etablert en egen brukerprofil.

MERK! Det er kun den brukeren som har opprettet søknaden, som har mulighet til å dele den med andre og å sende inn søknaden inn. Det samme gjelder for rapportering.

Prosjektansvarlig, daglig leder og den som sender inn søknad eller rapport, mottar kvittering per e-post.

Hvilke nettlesere støtter Mitt nettsted/eSøknad?

Se Støttede nettlesere på Mitt nettsted.

Problemer i søkeprosessen

Hvem kontakter jeg hvis det oppstår problemer i søkeprosessen?

Veiledningene under spørsmålstegnene gir informasjon om hvert punkt du er inne på. Dersom du ikke får tilstrekkelig svar via disse veiledningene, kan du kontakte SkatteFUNN via www.skattefunn.no > Kontakt oss.

Det er forskjell mellom hvor mange tegn Word oppgir at det er i en tekst og det som fremkommer i eSøknad/Mitt nettsted når jeg limer inn teksten. Hva skyldes dette?

eSøknad regner linjeskift som to tegn, mens Word regner det som ett.

PDF-versjonen på Mitt nettsted viser ikke det jeg har registrert.

De ulike nettleserne mellomlagrer filer de har lastet ned tidligere og sjekker i dette lageret om filen allerede eksisterer før de viser noe.

Dersom filen finnes, vises den lagrede istedenfor den nye. Resultatet er at filen ikke viser oppdaterte data. For å fjerne slike mellomlagrede filer kan man i Internet Explorer (IE) velge Tools > Internet Options og trykke Delete Files.

I Firefox velger du Verktøy > Personvern > Nedlastede filer og trykker Tøm for å fjerne nedlastede filer fra mellomlageret.

Jeg bruker Mac og har støtt på enkelte problemer når jeg fyller ut søknadsskjemaet. Hva gjør jeg for å komme videre?

Se Støttede nettlesere på Mitt nettsted.

Jeg får ikke lastet inn vedlegg / PDF-fil.

Vedlegg mottas ikke i SkatteFUNN-søknader.

Innhold i søknaden – veiledning

Hvor finner jeg veiledningen til de enkelte punktene i søknadsskjemaet?

Integrert i søknadsskjemaet finner du veiledningstekster for hvert punkt i skjemaet ved å klikke på spørsmålstegnet på høyre side.

Søknadsfrist

Hvor lenge er Mitt nettsted åpent for innsending av søknader?

SkatteFUNN har en «løpende» søknadsfrist, og tar imot søknader fortløpende gjennom hele året. Søknadsskjemaet stenges aldri.

Søk før 1. september!

Dersom du ønsker en garanti for at søknaden blir ferdigbehandlet innenfor søknadsåret, må du sende inn før utgangen av 1. september. Du vil da kunne få årets påløpte prosjektkostnader lagt inn i fradragsgrunnlaget (forutsatt godkjent prosjekt). Slik garanti vil ikke gjelde for søknader som innkommer etter 1. september.

Husk at du selv har ansvar for å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden.

Søknadsbehandling

Hvordan bekreftes det at søknaden er mottatt av Forskningsrådet?

Søknaden får automatisk et eget prosjektnummer når den er korrekt innsendt og registrert i Forskningsrådets søknads- og saksbehandlingssystem. Bedriftens prosjektansvarlige, daglig leder og søker får automatisk kvittering via e-post når dette er gjort. Det er deretter mulig å følge søknadens ulike faser under saksbehandlingen, fra Mitt nettsted.

Hvordan får jeg vite utfallet av søknadsbehandlingen?

Når vedtak er fattet, sendes mail til søker med informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen og om at selve vedtakesbrevet finnes på Mitt nettsted.

Hvor finner jeg rapporteringsskjemaene?

Rapporteringsskjemaene opprettes av Forskningsrådet v/SkatteFUNN-avdelingen, ca. 6-8 uker før rapporteringsfristen.

E-post med varsel om at skjemaene er opprettet, går automatisk ut til alle bedrifter som skal årsrapportere eller sluttrapportere.

Års- og sluttrapporter sendes elektronisk til Forskningsrådet fra Mitt Nettsted. Kun denne type rapportering aksepteres.

Rapporteringsfristen er p.t. 1. mars hvert år for SkatteFUNN-prosjekter. Det er mulig å terminere et prosjekt på et annet tidspunkt enn ved årsskiftet. Søker må da selv aktivere sluttrapport-skjemaet på Mitt nettsted > Avslutt prosjekt.

Hvorfor finner jeg ikke Send inn-knappen når jeg skal sende års- eller sluttrapport?

Det kan være at du ikke er registrert som søker i prosjektet. Hvis du ikke vet hvem som er søker, ring SkatteFUNN på tlf. 22037500 eller send mail til skattefunn@forskningsradet.no, så hjelper videg

Øvrig informasjon om SkatteFUNN-ordningen finner du på www.skattefunn.no.

 

Publisert: 21.08.2015

Prosjekteksempler