Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Søknadsprosessen

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen dekker hele søknadsløpet fra forberedelser av søknaden, innsending og godkjenning, til informasjon om klagemuligheter, rapportering og ferdigstilling av ditt SkatteFUNN-prosjekt.

Forbered søknaden

Kjernen i SkatteFUNNs definisjon av FoU er at prosjektet må være målrettet og avgrenset, det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser og det må være til nytte for bedriften.

Alle de fire kriteriene må være oppfylt for at du skal få SkatteFUNN-godkjenning for prosjektet ditt.

 

Krav til prosjektet

Målrettet og avgrenset

Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset. Det betyr at prosjektets mål må være tydelig beskrevet og målbart i etterkant. Aktivitetsplanen skal vise prosjektets aktiviteter og fremdrift.

Søknaden skal bare beskrive selve prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt. Pass på å avgrense prosjektet slik at det kan skilles klart fra bedriftens normale driftsaktiviteter.

Hovedmål, delmål og aktiviteter

Det er viktig at hovedmål, delmål og aktiviteter er godt beskrevet i søknaden. Fortell hvilken kunnskap du må skaffe for å nå de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, og beskriv hvordan du skal løse utfordringene gjennom aktivitetene.

Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Delmål er milepælene i prosjektet som er nødvendige for å nå hovedmålet, og aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene.

Forenklet kan vi si at det viktige er:

  • Hva skal du gjøre?
  • Hvordan skal du gjøre det?
  • Hvorfor skal du gjøre det?

Nødvendige aktiviteter

Det saksbehandleren ser etter i søknaden, er om aktivitetene er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen.

SkatteFUNNs godkjenning kan bare omfatte den delen av utviklingsløpet som handler om å framskaffe ny kunnskap, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre forskningen eller utviklingen.

Ved å beskrive aktivitetene godt, viser du hvordan du har tenkt å skaffe den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre prosjektet.

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

SkatteFUNN-prosjektet må ha som mål å skape ny kunnskap eller nye ferdigheter, det vil si kunnskap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent, hverken for andre i bransjen eller for en normalt dyktig fagperson på fagfelt som inngår i problemstillingene.

Søknaden må beskrive hva som er nytt ved kunnskap og ferdigheter, sett mot den viten som allerede foreligger. Prosjektets mål kan være å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte, eller på nye områder, slik at ny innsikt oppstår. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på andre områder, må søknaden beskrive hvilke utfordringer dette er forbundet med, og hva det nye i denne forbindelse består i.

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

Søknaden må beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger. Beskriv dagens løsninger, og hvordan du mener de kan forbedres.

Produktet som helhet trenger ikke å være nytt. Det er nok at deler av det er nytt, eller forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene ved å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

Til nytte for bedriften

Prosjektet må være nyttig for bedriften. Det betyr at kunnskap og ferdigheter som prosjektet skal gi, må være direkte knyttet til utvikling av en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess av verdi for bedriften.

Forskning/utvikling

Forskjellen mellom et forskningsprosjekt og et utviklingsprosjekt i SkatteFUNN er gjerne at et forskningsprosjekt handler om å avdekke helt ny kunnskap, mens utviklingsprosjektet søker ny innsikt rundt anvendelsen av eksisterende kunnskap på nye områder eller på en ny måte.

Noen ganger vil det være mest treffende å betegne arbeidet som skal utføres som forskning i tradisjonell betydning av ordet, det vil si ved hjelp av vitenskapelig anerkjente metoder. Men det er ikke et vilkår for å få godkjent et prosjekt. Også systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter omfattes av definisjonen, og går gjerne inn under sekkebegrepet "utviklingsarbeid".

Forskningsrådet definerer og klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifiseringen har konsekvenser for hvor mye offentlig støtte din bedrift kan motta for prosjektet. Les mer om dette på Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter. I søknaden kan du argumentere for hvilken klassifisering du mener prosjektet bør ha.

SkatteFUNN støtter ikke rene grunnforskningsprosjekter, som ikke har et klart mål om å lede til en vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Prosjekteksempler