Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Forside > Søknadsprosessen

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen dekker hele søknadsløpet fra forberedelser av søknaden, innsending og godkjenning, til informasjon om klagemuligheter, rapportering og ferdigstilling av ditt SkatteFUNN-prosjekt.

Forbered søknaden

Kjernen i SkatteFUNNs definisjon av FoU er at prosjektet må være målrettet og avgrenset, det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser og det må være til nytte for bedriften.

Alle de fire kriteriene må være oppfylt for at du skal få SkatteFUNN-godkjenning for prosjektet ditt.

Se video om hvordan du søker SkatteFUNN:

 

Slik søker du SkatteFUNNVeiledning om hvordan du oppretter en SkatteFUNN-søknad. Dato :01.10.2015

Krav til prosjektet

Målrettet og avgrenset

Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset. Det betyr at prosjektets mål må være tydelig beskrevet og målbart i etterkant. Aktivitetsplanen skal vise prosjektets aktiviteter og fremdrift.

Søknaden skal bare beskrive selve prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt. Pass på å avgrense prosjektet slik at det kan skilles klart fra bedriftens normale driftsaktiviteter.

Hovedmål, delmål og aktiviteter

Det er viktig at hovedmål, delmål og aktiviteter er godt beskrevet i søknaden. Fortell hvilken kunnskap du må skaffe for å nå de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, og beskriv hvordan du skal løse utfordringene gjennom aktivitetene.

Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Delmål er milepælene i prosjektet som er nødvendige for å nå hovedmålet, og aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene.

Forenklet kan vi si at det viktige er:

  • Hva skal du gjøre?
  • Hvordan skal du gjøre det?
  • Hvorfor skal du gjøre det?

Nødvendige aktiviteter

Det saksbehandleren ser etter i søknaden, er om aktivitetene er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen.

SkatteFUNNs godkjenning kan bare omfatte den delen av utviklingsløpet som handler om å framskaffe ny kunnskap, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre forskningen eller utviklingen.

Ved å beskrive aktivitetene godt, viser du hvordan du har tenkt å skaffe den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre prosjektet.

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

SkatteFUNN-prosjektet må ha som mål å skape ny kunnskap eller nye ferdigheter, det vil si kunnskap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent, hverken for andre i bransjen eller for en normalt dyktig fagperson på fagfelt som inngår i problemstillingene.

Søknaden må beskrive hva som er nytt ved kunnskap og ferdigheter, sett mot den viten som allerede foreligger. Prosjektets mål kan være å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte, eller på nye områder, slik at ny innsikt oppstår. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på andre områder, må søknaden beskrive hvilke utfordringer dette er forbundet med, og hva det nye i denne forbindelse består i.

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

Søknaden må beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger. Beskriv dagens løsninger, og hvordan du mener de kan forbedres.

Produktet som helhet trenger ikke å være nytt. Det er nok at deler av det er nytt, eller forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene ved å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

Til nytte for bedriften

Prosjektet må være nyttig for bedriften. Det betyr at kunnskap og ferdigheter som prosjektet skal gi, må være direkte knyttet til utvikling av en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess av verdi for bedriften.

Forskning/utvikling

Forskjellen mellom et forskningsprosjekt og et utviklingsprosjekt i SkatteFUNN er gjerne at et forskningsprosjekt handler om å avdekke helt ny kunnskap, mens utviklingsprosjektet søker ny innsikt rundt anvendelsen av eksisterende kunnskap på nye områder eller på en ny måte.

Noen ganger vil det være mest treffende å betegne arbeidet som skal utføres som forskning i tradisjonell betydning av ordet, det vil si ved hjelp av vitenskapelig anerkjente metoder. Men det er ikke et vilkår for å få godkjent et prosjekt. Også systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter omfattes av definisjonen, og går gjerne inn under sekkebegrepet "utviklingsarbeid".

Forskningsrådet definerer og klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifiseringen har konsekvenser for hvor mye offentlig støtte din bedrift kan motta for prosjektet. Les mer om dette på Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter. I søknaden kan du argumentere for hvilken klassifisering du mener prosjektet bør ha.

SkatteFUNN støtter ikke rene grunnforskningsprosjekter, som ikke har et klart mål om å lede til en vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Eksempel på søknad

BoHjemme AS har lenge sett at støvsuging kan være en tung oppgave for mange eldre. Det å holde i støvsugerhåndtaket mens de bøyer seg opp og ned og flytter på møbler kan være vanskelig. De har testet ut de ulike modellene av robotstøvsugere som finnes, men funnet at ingen av modellene fungerer optimalt. De suger ikke opp støvet, men flytter det rundt på gulvet.

De har funnet en god ide for å utvikle en robotstøvsuger som virkelig suger og laget en prosjektplan på hvordan de kan gjennomføre det med estimerte kostnader og tidsrammer. De har også utført en markedsanalyse og markedsplan for bedriften som er lagt fram og godkjent av styret.

Gjennom SkatteFUNN kan BoHjemme AS få støtte til produktutviklingsdelen av prosjektet. SkatteFUNN er opptatt av at resultatet av prosjektet skal være konkret og målbart, og at det kreves ny kunnskap for å produsere varen, tjenesten eller produksjonsprosessen.

Søknad Bo hjemme PDF - 115 KB

Tomt søknadsskjema PDF - 81 KB

Søknadsskjemaet

Du trenger ingen spesiell kunnskap om det offentlige virkemiddelapparatet eller om prosjektering for å skrive en SkatteFUNN-søknad. Råd og veiledning får du både hos ditt lokale Innovasjon Norge-kontor og av SkatteFUNN-avdelingen på tlf. 22037500.

Søknadsskjemaet gir en gjennomgang fra start til slutt i prosjektet. Utfyllende veiledning finnes til hvert enkelt punkt når du er inne i søknadsskjemaet. Se etter disse ?-tegnene.

Når du klikker på lenken "Opprett søknad" kommer du til Forskningsrådets utlysningssider for SkatteFUNN.

Den første siden beskriver programmet SkatteFUNN. Trykk på "Velg" for å komme videre til neste side.

Den neste siden beskriver utlysningen. Trykk på "Velg" for å komme videre til neste side.

På den tredje siden må du bekrefte at du har satt deg inn i vilkårene for SkatteFUNN. Etter at du har krysset av for at du har lest vilkårene, trykk på "Opprett søknad" for å logge inn på Mitt nettsted.

Dersom du har opprettet en brukerkonto tidligere, logger du på med denne. Vi anbefaler at søkerbedriften har sin egen brukerkonto til SkatteFUNN-søknader og andre søknader i Forskningsrådet, siden det ikke er mulig å endre brukerkontoen senere.

Etter at du har logget deg inn, kommer du til siden for søknadsoppretting på Mitt nettsted. Her kan du velge mellom målformene bokmål og nynorsk, og lage et kortnavn for den nye søknaden.

Du kan også velge mellom å åpne et nytt blankt søknadsskjema eller å laste inn en tidligere SkatteFUNN-søknad som du har på brukerkontoen din. Dersom du velger det siste, vær oppmerksom på at denne søknaden blir gjengitt i sin helhet, og at du må redigere og tilpasse din nye søknad. Blant annet må datoer for prosjektperioden endres. Start med å endre sluttdatoen, deretter startdato og datoer for aktiviteter.

SkatteFUNN-prosjekter godkjennes normalt for 1 til 3 år, men det er viktig ikke å lage planer lenger fram i tid enn du har forutsetninger til. Det kan være like greit å søke om flere kortvarige prosjekter.

Slik fyller du ut søknadsskjemaet

Du bestemmer selv i hvilken rekkefølge du ønsker å fylle ut søknadsskjemaet.

Mulige startpunkt for søknaden kan for eksempel være:

  • Informasjon om virksomheten og bakgrunnen for prosjektet?
  • Beskrive ny kunnskap og nye ferdigheter som skal komme ut av prosjektet?
  • Beskrive den nye varen, tjenesten eller produksjonsprosessen?
  • Hvordan prosjektet skal være til nytte for bedriften?
  • Utdype hva som er FoU-utfordringene i prosjektet?

Søk før 1. september

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn senest 1. september, garanterer vi at vi skal ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år.

For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er grunnen til at det er satt en garantifrist. Ved godkjenning kan du da benytte prosjektkostnader som er påløpt i innsendingsåret, i grunnlaget for skattefradrag.

Tap av fradragsmulighet

Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene. De som sender inn søknad etter 1. september har ingen garanti for ferdigbehandling i løpet av innsendingsåret, og risikerer således å miste muligheten til å benytte prosjektkostnader som påløp i innsendingsåret, i grunnlaget for skattefradrag.


 

Dette skjer med søknaden

Når du trykker på Send inn-knappen, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å sende inn søknaden. En automatisk epost om at søknaden er mottatt går ut til søker, bedriftens prosjektansvarlig og daglig leder etter at du har bekreftet. På Mitt nettsted kan du følge med på hvor søknaden er i saksbehandlingsprosessen.

Søknaden blir behandlet i Forskningsrådet v/SkatteFUNN-avdelingen. Saksbehandler godkjenner eller avslår SkatteFUNN-søknaden i henhold til de forsknings- og utviklingsaktivitetene du har beskrevet i prosjektsøknaden. Saksbehandler kan returnere søknaden til deg, dersom han/hun ønsker mer informasjon om prosjektet. Du vil da ha 14 dager til å bearbeide søknaden og sende den inn på nytt. Forespørselen fra saksbehandler kan også komme via epost.

Forskningsrådet publiserer brev om godkjenning eller avslag til Mitt nettsted.

Ved avslag på søknaden

Et avslag i SkatteFUNN kan komme av at prosjektet er mangelfullt eller utydelig beskrevet, eller av at prosjektet dreier seg om aktiviteter som ikke kan støttes. Forskriftens §16-40-2 (3) gir flere detaljer om dette.

Dersom du er uenig i Forskningsrådets vedtak, kan du enten sende inn en ny søknad som belyser prosjektet bedre, eller klage på vedtaket.

Klage på vedtaket

Klageutvalget for SkatteFUNN er oppnevnt av Forskningsrådet, og består av personer som ikke er ansatt i Forskningsrådet.

Du kan klage på Forskningsrådets vedtak om avslag innen 3 uker etter at du har mottat vedtaksbrevet. I en eventuell klage må du forklare hva som gjør at du mener vedtaket skal endres og gi utdypende tilleggsinformasjon om prosjektet.

Du kan også klage på forhold knyttet til godkjenningen, for eksempel klassifiseringen av prosjektet, eller eventuelle avgrensninger.

Det er også mulig å klage på avslag om søknad om godkjenning som FoU-institusjon. Mer om FoU-institusjoner finner du under menypunktet Bruk av FoU-institusjoner.

Bruk dette skjema når du sender inn klage til SkatteFUNN:

  Klageskjema DOCX - 19 KB

Skriftlig klage sendes til:
Forskningsrådet v/SkatteFUNN
Postboks 564
1327 Lysaker

Eller med e-post til skattefunn@forskningsradet.no

Når prosjektet er godkjent

Godkjenningsbrevet

Godkjenningsbrevet blir lagt på Mitt nettsted. Brevet inneholder blant annet informasjon om rutiner i SkatteFUNN, samt eventuelle avgrensninger i godkjenningen og godkjenningsperioden for prosjektet.

Godkjenningen er ikke knyttet til budsjettet i søknaden. Det vil si at det faktiske skattefradraget kan bli lavere eller høyere enn hva det er budsjettert med.

Prosjektregnskap

Bedriften må fortløpende føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet. Dette er noe annet enn bedriftens øvrige regnskap.  Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for FoU-personalet som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. Vedkommendes nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres.

SkatteFUNN har laget et forslag til mal for føring av prosjektregnskap, se lenke nederst.

Mitt nettsted

Du forholder deg til SkatteFUNN gjennom Mitt nettsted. Mitt nettsted er det området i eSøknads-systemet hvor du finner din brukerprofil, dine påbegynte og innsendte søknader og dine rapporter.

Dersom du har glemt passordet du brukte da du registrerte deg, kan du lage et nytt her. Legg inn epostadressen din. Du vil deretter motta epost med en lenke som fører deg til Mitt nettsted, hvor du kan sette nytt passord.

Det er kun mulig med én brukerkonto per epostadresse. Du vil få beskjed hvis du prøver å opprette ny brukerkonto på en epostadresse som er i bruk.

Årsrapport

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det. I rapporten forteller du om hvordan prosjektet ligger an, og gir et overslag over utgifter dere har hatt i prosjektet i året som har gått. Her kan du melde om endringer i prosjektet, og gi utfyllende informasjon om aktiviteter og utfordringer.

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at årsrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

Sluttrapport

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. Husk også å sende sluttrapport hvis prosjektet blir avbrutt før godkjenningsperioden er over.

Du behøver ikke revisorattestasjon på tallene som leveres inn i årsrapporten og sluttrapporten til Forskningsrådet. Bruk de tallene som er tilgjengelige på rapporteringstidspunktet.

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

 

Hvordan sende inn krav om skattefradrag

Du som prosjekteier må selv sende fradragskrav til skattemyndighetene. Benytt Skatteetatens skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Statsautorisert eller godkjent revisor må attestere regnskapet før det kan leveres som vedlegg til selvangivelsen for det aktuelle inntektsåret. Kravet om revisorattestasjon gjelder uavhengig av om bedriften er revisjonspliktig eller ikke.

Skatteetaten vurderer og avgjør krav om skattefradrag for kostnader knyttet til godkjente SkatteFUNN-prosjekter i forbindelse med skatteoppgjøret. Se Skatteetatens Lignings-ABC for mer informasjon.

Endringer i prosjektet

Det er naturlig at SkatteFUNN-prosjekter forandrer seg noe i løpet av godkjenningsperioden, men hvis prosjektet har tatt en ny retning eller forandret seg vesentlig, kan det hende at dere må sende inn en ny søknad. En god pekepinn på om prosjektet har endret seg vesentlig, er hvis det har fått nye aktiviteter eller nye mål. Kontakt din saksbehandler hvis du lurer på om prosjektet har endret seg nok til å kreve en ny søknad.

Endring av kontaktpersoner

Forskningsrådet sender ut all relevant informasjon på epost til søker, prosjektansvarlig og daglig leder. Vi må derfor få beskjed om eventuelle endringer i kontaktinformasjon. Send en epost til din saksbehandler eller skattefunn@forskningsradet.no, så oppdaterer vi kontaktinformasjonen.

Endring i bedriften

Hvis bedriften din skifter organisasjonsnummer, er du nødt til å sende inn en ny søknad for prosjektet. Avslutt prosjektet og send inn sluttrapport for de aktivitetene dere har gjennomført. Send så inn en ny søknad for den nye bedriften, med en oppdatert aktivitetsplan for det som gjenstår i prosjektet. Kontakt saksbehandleren din hvis du har spørsmål om dette.

Forsinkelser i prosjektet

SkatteFUNN-prosjekter blir godkjent for hele kalenderår. Det betyr at hvis dere forventer å avslutte et prosjekt i oktober, gjelder godkjenning i SkatteFUNN til og med 31.12 samme år. Dersom prosjektet blir forsinket utover siste godkjenningsår, må dere allikevel sende inn sluttrapport.

Bedriften kan få SkatteFUNN-godkjenning for gjenstående aktiviteter i prosjektet ved å sende inn en ny søknad. I den nye søknaden kan dere endre eller utvide aktivitetene i prosjektet der det er nødvendig. Henvis til prosjektnummeret for det opprinnelige prosjektet i den nye søknaden og informer gjerne om innholdet i søknaden er det samme som opprinnelig søknad, eller om dere har gjort endringer. Grunnene til forsinkelsen og status på framdrift når ny søknad skrives, bør komme fram i den nye søknaden.

Tidlig avslutning av prosjekter

Det er mulig å avslutte et prosjekt på et annet tidspunkt enn ved årsskiftet. Søker må da selv aktivere sluttrapport-skjemaet på Mitt nettsted > Avslutt prosjekt.

Klagemuligheter

Hvis du fikk avslag på prosjektsøknaden din, eller hvis du har andre grunner til å klage på vedtaket, se Dette skjer med søknaden.

Skjema for klage til SkatteFUNN. DOCX - 19 KB

Eksempel på mal for prosjektregnskap i SkatteFUNN 2017 XLSX - 47 KB

Prosjekteksempler