Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Når prosjektet er godkjent

Når prosjektet er godkjent

Godkjenningen av et SkatteFUNN-prosjekt gjelder for hele kalenderår. Det vil si at du kan kreve skattefradrag for prosjektkostnader du har hatt gjennom hele det kalenderåret du har fått godkjenning fra.

Godkjenningsbrevet

Forskningsrådet sender en e-post med kort beskjed om godkjenningen. Selve vedtaksbrevet blir lagt på Mitt nettsted. Brevet inneholder blant annet informasjon om rutiner i SkatteFUNN, samt eventuelle avgrensninger i godkjenningen og godkjenningsperioden for prosjektet.

Godkjenningen er ikke knyttet til budsjettet i søknaden. Det vil si at det faktiske skattefradraget kan bli lavere eller høyere enn hva det er budsjettert med i søknaden.

Prosjektregnskap

Bedriften må fortløpende føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet. Dette er noe annet enn bedriftens øvrige regnskap.  Det kreves at bedriften har et system for registrering av antall egne timer brukt på prosjektet. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for bedriftens FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. Timeregnskapet skal underskrives av FoU-personen og bedriftens prosjektansvarlige. FoU-personens nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres.

SkatteFUNN har laget et forslag til mal for føring av prosjektregnskap, se lenke under. Dersom bedriften har et registreringssystem som ivaretar kravene til føring av prosjektregnskapet, kan dere benytte det. 

Eksempel på mal for prosjektregnskap i SkatteFUNN 2017 XLSX - 47 KB

Mitt nettsted

Du forholder deg til SkatteFUNN gjennom Mitt nettsted. Mitt nettsted er det området i eSøknads-systemet hvor du finner din brukerprofil, dine påbegynte og innsendte søknader og rapporter, og brev fra Forskningsrådet.

Dersom du har glemt passordet du brukte da du registrerte deg, kan du lage et nytt her. Legg inn epostadressen din. Du vil deretter motta epost med en lenke som fører deg til Mitt nettsted, hvor du kan sette nytt passord.

Det er kun mulig med én brukerkonto per epostadresse. Du vil få en automatisk advarsel dersom du prøver å opprette ny brukerkonto på en epostadresse som allerede er i bruk.

Årsrapport

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det. I rapporten forteller du hvordan prosjektet ligger an, og gir et overslag over utgifter dere har hatt i prosjektet i året som har gått. Her kan du melde om endringer i prosjektet, og gi utfyllende informasjon om aktiviteter og utfordringer.

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at årsrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

Sluttrapport

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. Husk også å sende sluttrapport hvis prosjektet blir avbrutt før godkjenningsperioden er over.

Dere behøver ikke revisorattestasjon på tallene som leveres inn i årsrapporten og sluttrapporten til Forskningsrådet. Bruk de tallene som er tilgjengelige på rapporteringstidspunktet.

​Beskrivelsene av prosjektet i sluttrapporten, inkludert sammendraget, er ikke å regne som offentlig informasjon. Informasjon herfra vil ikke offentliggjøres og inneholder beskrivelsene forretningshemmeligheter, vil de være omfattet av taushetsplikt ved eventuelle innsynskrav, jf offentleglovas § 13 og forvaltningslovens § 13.

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

Forsinket prosjekt
Dersom dere trenger mer tid til prosjektgjennomføringen, skal dere levere sluttrapport som forventet, og deretter skrive en ny SkatteFUNN-søknad for de resterende FoU-aktivitetene. Her kan dere også utvide prosjektet, dersom det er behov.

Den nye søknaden blir ikke behandlet før sluttrapport for det opprinnelige prosjektet er innsendt.

Les mer om forsinkelser i prosjektet lenger ned.

 

Med et godt prosjektregnskap er rapporteringen til Forskningsrådet enkel. (Illustrasjonsfoto: Thomas Keilman / Forskningsrådet)

Hvordan sende inn krav om skattefradrag

Du som prosjekteier må selv sende fradragskrav til skattemyndighetene. Benytt Skatteetatens skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Statsautorisert eller godkjent revisor må attestere tallene som legges inn i skjemaet før det kan leveres som vedlegg til skattemeldingen for det aktuelle inntektsåret. Kravet om revisorattestasjon gjelder uavhengig av om bedriften er revisjonspliktig eller ikke.

Skatteetaten vurderer og avgjør krav om skattefradrag for kostnader knyttet til godkjente SkatteFUNN-prosjekter i forbindelse med skatteoppgjøret. Se Skatteetatens Skatte-ABC for mer informasjon.

Endringer i prosjektet

Det er naturlig at SkatteFUNN-prosjekter forandrer seg noe i løpet av godkjenningsperioden, men hvis prosjektet har tatt en ny retning eller forandret seg vesentlig, kan det hende at dere må sende inn en ny søknad. En god pekepinn på om prosjektet har endret seg vesentlig, er hvis det har fått nye aktiviteter eller nye mål. Kontakt din saksbehandler hvis du lurer på om prosjektet har endret seg nok til å kreve en ny søknad.

Endring av kontaktpersoner

Forskningsrådet sender ut all relevant informasjon på epost til søker, prosjektansvarlig og daglig leder. Vi må derfor få beskjed om eventuelle endringer i kontaktinformasjon. Send en epost til din saksbehandler, så oppdaterer vi kontaktinformasjonen.

Endring i bedriften

Hvis bedriften din skifter organisasjonsnummer, er du nødt til å sende inn en ny søknad for prosjektet. Avslutt prosjektet og send inn sluttrapport for de aktivitetene dere har gjennomført. Send så inn en ny søknad for den nye bedriften, med en oppdatert aktivitetsplan for det som gjenstår i prosjektet. Kontakt saksbehandleren din hvis du har spørsmål om dette.

Forsinkelser i prosjektet

SkatteFUNN-prosjekter blir godkjent for hele kalenderår. Det betyr at hvis dere forventer å avslutte et prosjekt i oktober, gjelder godkjenning i SkatteFUNN til og med 31.12 samme år. Dersom prosjektet blir forsinket utover siste godkjenningsår, må dere allikevel sende inn sluttrapport.

Bedriften kan få SkatteFUNN-godkjenning for gjenstående aktiviteter i prosjektet ved å sende inn en ny søknad. I den nye søknaden kan dere endre eller utvide aktivitetene i prosjektet der det er nødvendig. Henvis til prosjektnummeret for det opprinnelige prosjektet i den nye søknaden og informer gjerne om innholdet i søknaden er det samme som opprinnelig søknad, eller om dere har gjort endringer. Grunnene til forsinkelsen og status på framdrift når ny søknad skrives, bør komme fram i den nye søknaden.

Tidlig avslutning av prosjektet

Det er mulig å avslutte et prosjekt når som helst i godkjenningsperioden. Søker må da selv aktivere sluttrapport-skjemaet på Mitt nettsted > Avslutt prosjekt. Status i prosjektet må da være "Godkjenningsbrev sendt" eller "Årsrapport godkjent".

Klagemuligheter

Hvis du fikk avslag på prosjektsøknaden din, eller hvis du har andre grunner til å klage på vedtaket, kan du sende klage innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Se Dette skjer med søknaden.

Publisert: 05.07.2013

Prosjekteksempler