Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Hvem kan få støtte og hvor mye

Hvem kan få støtte - og hvor mye

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN.

Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke gir grunnlag for skattefradrag. Les mer om dette under avsnittet Skatteoppgjøret.

For å få skattefradrag eller utbetalt støtte, må bedriften først sende inn søknad om godkjenning av sitt prosjekt. Etter at Forskningsrådet har gitt godkjenning, må bedriften legge ved et revisorattestert, elektronisk skjema (Skatteetatens RF-1053) for sine prosjektkostnader, i forbindelse med skattemeldingen.

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:

 1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

  ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
   
 2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt.

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. (Foto: Knut Dirk van der Wel)

Hvor stort blir fradragsgrunnlaget?
(Rammene gjelder fra og med regnskapsåret 2017).

 • Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.
 • Kostnader til innkjøpt FoU fra godkjente FoU-institusjoner har en ramme på 50 millioner kroner per inntektsår.
 • Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 50 millioner kroner.
 • Maksimal timesats for egne ansatte er 600 kroner per time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.
 • Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag.
 • Bedrifter som har flere godkjente prosjekter samtidig, må være oppmerksomme på at rammen gjelder per bedrift per år. 

Kostnadsføring for egne ansatte
Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.
Timesatsen for egne ansatte er begrenset til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret.
Timesatsen kan ikke overstige 600 kroner per time.

Eksempel på timeføring
Per jobber 80 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 332 000
Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år.

Anne jobber 100 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 600 000
Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Per:
Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kr 415 000
Timesats:
415 000×1,2 ‰=498
Kostnadene for Per i prosjektregnskapet blir:
498×158=78 684

Beregning Anne:
Timesats:
600 000×1,2 ‰=720
Man kan maks føre opp en timesats på 600.
Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir:
600×1850=1 110 000

Samarbeid
Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter. Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, eller samarbeide med andre bedrifter. Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver bedrift sende egen SkatteFUNN-søknad og beskrive sine prosjektaktiviteter, for å kunne få fradrag i skatt for prosjektkostnadene. 

Bedriften kan også kjøpe FoU-tjenester fra godkjente FoU-institusjoner eller andre FoU-miljøer, for å få gjennomført prosjektaktivitetene. Les mer og se lister over godkjente FoU-institusjoner på Bruk av FoU-institusjoner.

Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver bedrift sende egen SkatteFUNN-søknad og beskrive sine prosjektaktiviteter. (Illustrasjonsfoto: Thomas Keilman / Forskningsrådet)

Patenteringskostnader
SMB'er kan kostnadsføre utgifter til førstegangs patentering, i henhold til SkatteFUNN-forskriften § 16-40-6, 4. ledd:  "Små og mellomstore bedrifter får fradrag for kostnader knyttet til førstegangs patentering. Fradraget gjelder alle kostnader forut for tildelingen av rettigheten i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølgning av søknaden så vel som kostnader til å fornye søknaden før rettigheten er tildelt."

Statsstøttereglene
Det er Skattelovens § 16-40 med tilhørende forskrift  som gir retningslinjene for SkatteFUNN-ordningen. I tillegg har Norge forpliktet seg til å følge EUs regelverk for statsstøtte til næringsvirksomhet.

Statsstøttereglene (ESA) gir rammer for hvor mye offentlige tilskudd som tillates i finansieringen av et forsknings- og utviklingsprosjekt. Skattefradraget kan bli redusert hvis bedriften overskrider grensen for tillatt offentlig tilskudd.

Regler for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter, og definisjoner, finnes i artikkel 25 i forordningen EU 651/2014 (gruppeunntaksforordningen). I kapittel 1, Artikkel1, pkt. 85 og 86 finner vi definisjon av henholdsvis Forsknings- og Utviklingsprosjekt (dansk/norsk oversettelse):

Industriell forskning - planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester eller som kan føre til betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter skaping av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte konstruksjon av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte brukerflater til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendig for den industrielle forskningen, særlig for validering av allmenn teknologi.

Eksperimentell utvikling - tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan for eksempel også omfatte aktiviteter som er rettet mot konseptformulering, planlegging og frembringelse av dokumentasjon vedrørende nye produkter, prosesser eller tjenester. Utvikling av kommersielt anvendelige prototyper og forsøksprosjekter er også omfattet, dersom prototypen nødvendigvis er det endelige, kommersielle produktet, og dersom den er for kostbar å fremstille for bare å brukes til demonstrasjon og validering.  

Se også informasjonen om statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter.

Skatteoppgjøret
Bedriften må selv kreve skattefradraget. Skatteetatens skjema "RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling" skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor, og leveres som vedlegg til skattemeldingen for det aktuelle inntektsåret. 

Godkjenningen av et SkatteFUNN-prosjekt gjelder for hele kalenderår. Det vil si at du kan kreve skattefradrag for prosjektkostnader du har hatt gjennom hele det kalenderåret du har fått godkjenning fra.

Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke regnes som en fradragsberettiget kostnad i SkatteFUNN-ordningen. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Det vil si at prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften men uten å ha et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.

Aktiviteter som ikke kan støttes
SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling, og støtter ikke drift og produksjon. Skattelovens § 16-40-2 (3) gir eksempler på aktiviteter som av den grunn ikke støttes i SkatteFUNN.

Aktiviteter som omfattes av forskriftens § 16-40-2 (3), skal ikke godkjennes i SkatteFUNN, herunder:

a. rutinemessige forbedringer

b. modifisering av varer, tjenester eller prosesser uten ny kunnskap eller erfaring

c. organisasjonsutvikling, opplæring og kompetansetiltak

d. kunde- eller markedsundersøkelser

e. installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr

f. kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet

g. aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon

h. erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly

i. kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser e.l.

j. kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert

k. kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester

Aktiviteter som er nødvendige for å fremskaffe ny innsikt og som grenser mot vanlig drift, kan i visse tilfeller allikevel godkjennes i SkatteFUNN. Ta kontakt med Forskningsrådet hvis du er usikker på om prosjektet ditt faller inn under ett eller flere av disse punktene. 

Publisert: 05.07.2013

Prosjekteksempler