Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Helse > Helse_Biomolex AS
Helse

Sikter mot persontilpasset behandling

Biomolex utvikler en metode for identifisering av optimal behandling for den enkelte pasient.

- Biomolex' fokus har fra etableringen i 2001 vært på analyser for persontilpasset medisin, og vår forretningsidé er å utvikle et instrument for avlesing og analyser av DNA- og proteinmikromatriser til dette formålet. Det sier Håvard Hildeng Hauge, gründer, prosjektansvarlig og daglig leder i Biomolex AS.

DNA-/protein-mikromatrise er en teknologi som brukes innen molekylærbiologi og medisin for å måle mengden av bestemte gener og proteiner i prøver fra pasienter. Teknologien innebærer å lese av og analysere profiler basert på et stort antall gener eller proteiner for bedre å kunne forstå hvordan endringer i disse kan påvirke hverandre og forårsake sykdom.

Mange etablerte behandlingsregimer, særlig innen kreftbehandling, tar ikke hensyn til den enkelte pasients genetiske profil. En stor andel av pasientene opplever derfor liten eller ingen effekt av medisinene, men må tåle ubehagelige bivirkninger. Utvikling av en metode for persontilpasset behandling vil endre dette bildet radikalt.

Samarbeid med FoU-miljøer
- Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet kom tidlig inn som en viktig samarbeidspartner da vi startet arbeidet med å utvikle ny teknologi og nye metoder for funksjonell gen- og proteinanalyse, forklarer Hauge. - Fra 2006 har vi i tillegg knyttet til oss den nederlandske samarbeidspartneren Pepscope, i vår satsing på å utvikle et instrument for direkte protein-analyse fremfor en indirekte metode via DNA. Analyseinstrumentet er basert på dobbeltsidig siliconstrip-detektorer (DSSD), og vil ifølge Hauge bringe forskningen nærmere målet om skreddersydd medisinering av pasienter.

- Det pågående samarbeidet med Pepscope går blant annet ut på å tilpasse analyseinstrumentet til proteinmatrise- og vevsnitt-analyser, og å utvikle en type proteinmatriser for analyse av kinase-aktivitet. Kinase er proteiner med sentrale funksjoner knyttet til aktivering og deaktivering av sentrale prosesser i cellene, forklarer han.

Mer FoU-arbeid i vente
Flere oppgaver venter i det videre FoU-arbeidet. De dreier seg blant annet om å optimalisere utlesnings-brikker, designe sykdomsspesifikke kinase-profileringsmatriser og videreutvikle applikasjonsprotokoller for kinase-profilering og vevsnitt-analyser. Dernest å utvikle programvare for analyse av kinase-profiler og koble disse opp mot signalveier. Og ikke minst – å gjennomføre kinase-analyser på spesifikke kreftformer i samarbeid med Radiumhospitalet og Pepscope.

- Vårt mangeårige samarbeid med Radiumhospitalet har vært svært viktig med hensyn til å tilpasse og teste ut teknologien, for på den måten å synliggjøre at vår teknologi kan spille en viktig rolle innenfor persontilpasset behandling, sier Hauge. - Takket være Forskningsrådets program Eurostars har vi sammen med nederlandske Pepscope - som vi samarbeider svært godt med - fått muligheten til å utvikle konseptet videre for å kunne tilby kinaseprofilering som en tjeneste. Samarbeidet med Pepscope vil i tillegg til å være viktig for videreutvikling av våre produkter og tjenester, også være gunstig for oss rent markedsmessig sett.

Biomolex' forskningsprosjekter har hatt – og har fortsatt - bred støtte fra Forskningsrådet. Gjennom årene har de vært innom en lang rekke programmer, blant andre Forny, SkatteFUNN fra 2002, BIA fra 2011 og Eurostars fra 2013. For tiden har de aktive prosjekter i de tre sistnevnte programmene, med godkjenning til henholdsvis 2018, august 2017 og 2019.

Innovasjon Norge var en svært viktig støttespiller i selskapets tidlige fase, ifølge Hauge. I senere tid har BIA og Eurostars spilt vesentlige roller. SkatteFUNN-støtte har de hatt kontinuerlig fra 2002.

Gode erfaringer med virkemiddelapparatet
- Vi har siden etableringen av selskapet hatt en god dialog med virkemiddelapparatet, både Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier Hauge.
- Spesielt har Forskningsrådet vært viktig. De har gjort det mulig for oss å holde fokus på teknologi og anvendelser knyttet til persontilpasset medisin-markedet, et marked som dessverre har brukt lang tid på å modnes. Etablering av verdikjeder for personlig medisin er i en veldig tidlig fase, og markedet er ennå svært begrenset.  Støtten fra Forskningsrådet har gjort det mulig å finansiere vårt FoU-arbeid i kombinasjon med egenkapital og inntekter fra salg.

- Forskningsrådet er viktig for utvikling av innovative løsninger
- FoU har siden oppstarten vært sentral i vår forretningsutvikling og -strategi, og vært helt nødvendig for vekst og utvikling av gode konkurransefortrinn. Støtten fra BIA, Eurostars og SkatteFUNN har gjort det mulig å sette i gang FoU-prosjekter som vi uten slik støtte ikke kunne ha startet. Støtten har også vært viktig for at vi har kunnet opprettholde en høy innovasjonstakt. Noen prosjekter ville ikke ha blitt igangsatt uten støtte, mens andre hadde blitt gjennomført, men med tregere progresjon uten støtte.

Utifra dette er det ikke vanskelig å se at Forskningsrådet er en viktig støttespiller for bedrifter som arbeider med innovative løsninger. Forskningsrådet bidrar ikke bare med økonomi, men også med strategisk rådgivning og kompetanse, mener Hauge.

Håvard Hildeng Hauge - gründer, prosjektansvarlig og daglig leder i Biomolex AS: - Vår forretningsstrategi er bestemmende for hvilke prosjekter vi går for. (Foto: Biomolex AS.) Selvskrevne søknader
Hauge har skrevet samtlige prosjektsøknader selv, og synes det har gått greit.
- De programansvarlige har hele veien vært behjelpelige med å identifisere relevante utlysninger, og har bistått i søknadsprosessen i form av tilbakemelding på skisser, søknadsutkast og programrelevans. Vi har også hatt et aktivt styre og ledergruppe med god erfaring med slikt arbeid, sier han fornøyd.

Det viktigste er forretningsstrategien
Hauge legger vekt på at det er bedriftens forretningsstrategi som er bestemmende for hvilke prosjekter de går for, og sier det slik: - Vi starter kun opp prosjekter som støtter opp under våre til enhver tid gjeldende satsingsområder, og som kan bidra til å etablere partner- og potensielle kunderelasjoner.

Veien videre
- Basert på BIA-resultatene har vi nå et produkt klart for marked, og vi er i dialog med store internasjonale farmasøytiske selskaper. Vi jobber med å utvikle en tjenesteplattform for å kunne tilby analysetjenester basert på Biomolex sin teknologi i kombinasjon med våre spesiallagde matriser og analyseprogramvare, sier Hauge.

Om eventuell støtte til videre utviklingsarbeid, sier han dette: - I tiden fremover ser vi for oss at SME-fokuserte EU-programmer, for eksempel SME Instruments, blir viktige for oss. Her utvikles markedsnære løsninger, og i mange tilfeller representerer også partnere i slike prosjekter potensielle kundegrupper. Disse prosjektene kan derfor virke som et «utstillingsvindu» eller markedsreferanse for bedriften.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 23.06.2017