Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Transport > Transport_Telemotix
Transport

Kjør pent - få lavere bilforsikring!

Svart boks i bilen kan bety penger spart.

Telemotix AS utvikler monitoreringssystemet Telemotix Automotive Gateway (TAG), til bruk i biler. Formålet med TAG er å "oppdra" bilførere til å  bli ansvarsfulle trafikanter.

TAG vurderer, og gir tilbakemelding om bilisters skaderisiko basert på deres kjøreatferd. Føreren får tilbakemeldinger om kjøremønster, og tips om eventuelle forbedringspunkter. Dette skal bidra til at kjøreatferden utvikler seg i positiv retning, som så vil bli belønnet med lavere bilforsikring.

Bruksbasert system overtar for 50 år gammelt prisingssystem
- Dette er en ny generasjon prisingssystem for bilforsikring, sier gründer og daglig leder Øyvind Loeng i Telemotix AS. I et halvt århundre har prisingen vært basert på skadehistorikk, bosted, alder og biltype. Det nye systemet er bruksbasert og går ut på at føreren frivillig får sitt kjøremønster observert og rapportert, og jevnlig mottar tilbakemeldinger fra systemet. Dersom føreren viser god eller forbedret kjøreatferd vil han/hun få tilbud om lavere forsikringspremie fra forsikringsselskapet.

- Denne belønningsmåten er bedre enn ordningen med bonusopptjening, fordi føreren opplever en raskere og mer konkret gevinst av sin kjøreatferd, mener Loeng.

Telemotix tar steget videre
Ferdskriver eller "svart boks" i bil er ikke en helt ny idé.  Aktører både i Norge og utlandet benytter allerede ulike varianter av bokser til monitorering av kjøremønster. Telemotix' system skiller seg imidlertid ut fra eksisterende løsninger, blant annet ved å kunne sammenkoble informasjon om kjøremønster og førerens egenrapportering, med både kjørerute og temperatur, vær- og føreforhold for hver biltur.

Kompleksiteten i grenseflaten teknologi/psykologi er stor, og for å lykkes kreves det omfattende forskning. I prosjektet jobber Telemotix tett med forskningsmiljøer både i Transportøkonomisk institutt og Psykologisk institutt – NTNU.

Forskningsprosjektet har støtte fra Forskningsrådet for 2016 til 2018 gjennom BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og SkatteFUNN. Telemotix har tidligere hatt SkatteFUNN-godkjenning for to utviklingsprosjekter i perioden 2013 til 2015, og også mottatt etablererstøtte fra Innovasjon Norge. BIA har innvilget 4.429.000 kroner til det pågående prosjektet.

Øyvind Loeng setter pris på støtten han har mottatt – og mottar, og sier det slik:

- Uten offentlig støtte ville det vært svært vanskelig å gjennomføre prosjektet. Det er ikke lett å få med private investorer i en så tidlig fase, spesielt når det involverer forskning.

Avdelingsdirektør i Innovativt næringsliv i Norges forskningsråd, Sander J. Tufte, forstår Loengs situasjon:

- Vi ser at det kan være utfordrende å finne investorer i en tidlig fase, men offentlig støtte til et forskningsprosjekt utløser ofte private investeringer, repliserer han.

Unge testpersoner
Den "svarte boksen" TAG utvikles i samarbeid med Tryg forsikring. TAG registrerer blant annet om bilen har spesielt hurtige akselerasjoner og brå nedbremsinger og ved hjelp av GPS sammenlignes bilens hastighet med tillatt hastighet på de veistrekningene kjøreturen går. Noe av det som testes ut er bilførernes rapportering på et spørreskjema, hvordan de opplevde den gjennomførte kjøreturen. Dette sammenholdes med analyser av TAGs rapporter. Deretter mottar føreren en tilbakemelding.

Det besvarte spørreskjemaet brukes som grunnlag for å lage en risikoprofil, som benyttes for å se sammenhenger mellom den enkeltes selvrapporterte data og faktisk målte kjøreprofil.

Metodikken for spørsmålsstilling og egenrapportering er utviklet ved Psykologisk institutt - NTNU. De søker en løsning for å sammenstille selvrapportering med risikoscore fra kjøredata, og slik komme frem til en samlet risikovurdering.

Tryg har for tiden 1000 unge forsikringstakere med i et frivillig pilotprosjekt der både den svarte boksens teknologi, og effekten av tilbakemeldinger knyttet til kjøreatferd, blir testet. Testperioden er beregnet til 1,5 år.

- Ungdom er som kjent overrepresentert i ulykkesstatistikken. Pilotprosjektet retter seg derfor nettopp mot unge bilførere, forklarer Loeng. Han sier videre at Datatilsynets regler blant annet påbyr hver bil som får en registreringsboks installert, å ha et klistremerke i ruten som forteller at alle sjåfører av den aktuelle bilen blir «overvåket».

Tryg forsikrings utgangspunkt for pilotprosjektet er å se om det å måle kundens kjøreatferd har påvirkning på hvilken risiko som blir tatt, og om dette egner seg for prisdifferensiering. Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg sier at de i det videre utviklingsarbeidet er avhengig av hvilke rammer Datatilsynet vil sette. (digi.no 15.02.2015).

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Telemotix Automotive Gateway (TAG) registrerer og gir tilbakemeldinger på kjøreatferd. (Foto: Ingrid Loeng.)

Samfunnsnyttig tiltak
- Hovedproblemet ved trafikkulykker er høy fart, sier avdelingsleder for Sikkerhet og miljø i Transportøkonomisk Institutt (TØI), Michael Wøhlk Jæger Sørensen. – og statistikk viser at unge bilførere med ferskt førerkort er særlig utsatt.

TØI deltar i det pågående Telemotix-prosjektet, hvor de kartlegger aktuelle tiltak og forsøker å danne hypoteser om det enkelte tiltaks potensielle effekt på bilisters kjøreatferd.  De arbeider også med analyser av mulige psykologiske effekter av tilbakemeldingene fra den svarte boksen, for å finne ut hvor sannsynlig det er at de virkelig vil bidra til utviklingen av et mer forsiktig kjøremønster.

Sørensen viser til rapporter fra Danmark, som viser en nedgang i antall ulykker etter innføringen av en ordning med lavere bilforsikring ved fornuftig bilkjøring, eksempelvis ved fokus på å overholde fartsgrensene. Italia skal ha fått 25 prosent nedgang i trafikkulykker etter innføring av et lignende registreringssystem.

- Samfunnet som helhet vil absolutt oppnå en gevinst ved innføringen av en slik belønningsordning, mener han. - Færre uforsiktige bilførere betyr færre ulykker, færre døde og skadde og dermed lavere omkostninger for samfunnet.

Han får støtte fra trafikklærer Per Weum, som er enig i at dette på sikt kan bli vellykket.
Weum har vært trafikklærer siden 1977 og har drevet kjøreopplæring av svært mange unge elever. - Jeg ser at mange av elevene allerede er flinke og forsiktige når de begynner med kjøretimer, sier han. Det kan være at disse vil vise større interesse for å installere en svart boks i bilen når de får sertifikat, enn andre ferske sjåfører. Og dersom forsikringsselskapene på bakgrunn av dette legger seg til en praksis med utsiling av kunder man ikke ønsker, kan det være uheldig. Men ordningen kan like gjerne få en positiv smitteeffekt og bli populær for flere, så dette er verdt å satse på, mener han.  - Personvernet må selvsagt ivaretas, og dette er Datatilsynets ansvar, poengterer han.

Datalagring og eierskap
 Datatilsynet har gitt enkelte forsikringsselskaper midlertidig tillatelse til å innhente opplysninger fra biler for beregning av risiko som igjen ligger til grunn for beregning av forsikringspremien. Selskapets tilbud på forsikring følger av den alminnelige konsesjonen til selskapet.

- Vi er skeptiske til logging av data som blant annet viser hvor man befinner seg. Avtalen som skal sikre at forsikringsselskapet ikke bruker opplysningene til andre formål enn det de sier, må være god nok, sier juridisk direktør Kim Eilertsen i Datatilsynet.

Om eierskapet av dataene fra de svarte boksene sier han: - Dersom noe overføres fra en gjenstand du eier, til noen andre, må det foreligge vilkår om slik overføring, som du har akseptert. Dette gjelder tilsvarende for data som genereres i den svarte boksen som bilføreren eier.

- Generelt bør opplysninger om hvor man har kjørt, hastighet og lignende begrenses til det minimale, og det må være nok å beholde dataene inntil scoren er beregnet, for så å slette dem, mener han.

Vinn-vinn-vinn-situasjon
- Vi ser frem til å få resultatene av pilotprosjektet på bordet, og ikke minst se hva Datatilsynet kommer frem til når det gjelder innsamling, bearbeiding og bruk av dataene knyttet til den tjenesten vi utvikler, sier Loeng. Han sier at deres fremtidige kunder først og fremst vil være forsikringsselskaper, og ser for seg en vinn-vinn-vinn-situasjon: Forsikringsselskapene vil få "flinke" og lojale kunder, og bilførerne vil være fornøyd med å få redusert forsikringspremie. I tillegg vil samfunnet som helhet tjene på en trafikksituasjon med færre ulykker og mindre personlig lidelse.

– Som en forsiktig start, - er vi snart på markedet med en "familieversjon" av registreringsboksen, sier Loeng. Denne boksen er egnet til familier hvor det er flere medlemmer som bruker bilen.  Med den kan de konkurrere seg i mellom om hvem som får best score fra registreringssystemet, avslutter han.

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 21.11.2016