Prosjektregnskap

Det er viktig at det underveis føres et løpende prosjektregnskap som dokumenterer utgiftene i prosjektet. Timelister må signeres minst hvert kvartal.

Budsjettet i søknaden er ikke bindende. Det er de reelle kostnadene du har hatt i prosjektet som blir tatt med i fradragsgrunnlaget. Kostnaden kan være høyere eller lavere enn det du budsjetterte med i søknaden, men kostnadene må være knyttet til det godkjente prosjektet slik det er formulert i søknaden.

Det stilles krav om at timer som føres på et SkatteFUNN-prosjekt skal dokumenteres med løpende signering av timelister for å få SkatteFUNN-fradrag. Ofte kan systemet som bedriften ellers bruker for timeføring brukes, men en bør kontrollere at systemet ivaretar de krav som stilles. Det vil si at det må kunne legges frem timelister som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer, samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig skal signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal.

Kravet gjelder også de timene som er påløpt før godkjenningen foreligger. Derfor må nødvendige system og rutiner for timeføring og signering foreligger fra og med foretaket begynner å jobbe med et prosjekt.

Det er et absolutt krav med signerte timelister for å dokumentere personal- og indirekte kostnader. Har dere ikke slike timelister vil kostnadene basert på disse timene bli strøket.

Aktiviteter som ikke kan støttes

SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling, og støtter ikke drift og produksjon. SkatteFUNN-forskrift § 16-40-2 (3) gir eksempler på aktiviteter som av den grunn ikke støttes i SkatteFUNN.

Det gis ikke fradrag for kostnader i tilknytning til forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning).

Kostnader i forbindelse med søknad om godkjenning av prosjektet og revisorbekreftelse i vedlegg til skattemeldingen, kan ikke inngå i fradragsgrunnlaget.

Skatteoppgjøret

Alle som krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen må ha revisorattestasjon på Skatteetatens RF-1053-skjema, som vedlegges skattemeldingen. Det vil si at revisor attesterer kostnadene og bekrefter opplysningene om offentlig støtte. Dette gjelder uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke. Tall som skal inn i års- eller sluttrapport til Forskningsrådet innen 1. mars hvert år, trenger ikke revisorgodkjenning.

Godkjenningen av et SkatteFUNN-prosjekt gjelder for hele kalenderår. Det vil si at du kan kreve skattefradrag for prosjektkostnader du har hatt gjennom hele det kalenderåret du har fått godkjenning fra.

Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke regnes som en fradragsberettiget kostnad i SkatteFUNN-ordningen. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Det vil si at prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften men uten å ha et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.

Informasjon om hvilke kostnader som kan inngå i fradragsgrunnlaget og andre avklaringer finner du i Skatteetatens Skatte-ABC.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 21:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.